สาระน่ารู้ของSMEs
 
บทบาทสำคัญของเทคนิคในการจัดการคุณภาพ
เนื้อหา : เทคนิคในการจัดการคุณภาพมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ เพราะเครื่องมือในการจัดการคุณภาพมีลักษณะเดียวและมีบทบาทชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในตัวเอง การใช้ เทคนิคในการจัดการคุณภาพต้องมีการใช้ความคิด....
  

   
 
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (JUST-IN-TIME : JIT)
เนื้อหา : ในกิจการที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านั้น แต่เดิมก็มักจะมีลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Production) คือ จะมีการผลิตสินค้าเตรียมไว้เพื่อขาย ซึ่งในการผลิต ในลักษณะนี้จะทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตแบบใหม่ คือ....
  

   
 
การบริหาร SMEs กับการตอบรับกระแสภาวะโลกร้อน
เนื้อหา : ปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น โดยเห็นได้จากหลายฝ่ายได้มี การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงตนเองให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง...
  

   
 
สร้างทุนนิยมให้พอเพียงได้อย่างไร
เนื้อหา : มีหลายท่านถามว่า การใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและบริหารประเทศจะทำให้ประเทศไทยต้องอยู่โดดเดี่ยวจากประชาคมโลก ที่ใช้ระบบการค้าเสรีตามวิถีของทุนนิยมหรือไม่ ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่า การนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่ได้หมายความว่า เราต้องยกเลิก...
  

   
 
ภาษีใกล้ตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ตอนที่ 2)
เนื้อหา : ภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล นิติบุคคล โดยนิติบุคคลอาจเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือกิจการซึ่งดำเนินการค้า...
  

   
Page :   1 2 3 4 5 6 7 8 >>