5W2H "วิธีมองเชิงประสิทธิภาพ" เทคนิคหนึ่งเพื่อการบริหารงานเชิงคุณภาพ

"วิธีมองเชิงประสิทธิภาพ" คืออะไร

นอกจากองค์กรจะใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ มาดำเนินการเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย คือเป็นองค์กรแห่งคุณภาพแล้ว การ
ดำรงไว้ให้คุณภาพคงอยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกส่วน และทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะจำเป็น
ต้องมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อมุ่งค้นหาปัญหา และแก้ปัญหา หรือเป็นวิธีการที่ช่วยให้
คุณภาพขององค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิควิธีการต่าง ๆ นี้จะช่วยอำนวยประโยชน์ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำเนินงานบนความพึงพอใจของลูกค้า จากความร่วมมืออย่างเต็มใจของพนักงาน ส่งผลให้องค์กรมั่นคงในสภาพแวดล้อมแห่งการ
แข่งขัน โดยเทคนิคที่จะนำมาใช้เพื่อการบริหารคุณภาพนี้มีมากมายหลายเทคนิควิธีการ ดังนั้นองค์กรต้องพิจารณาวิธีการหรือหลักการ
ของแต่ละเทคนิคเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กร สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ รวมทั้งสอด
คล้องกับปัญหาหรือจุดประสงค์ที่ต้องการ

ในบางครั้งเมื่อทุกคนในองค์กรเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นมาแล้ว บางทีก็อาจลืม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไปเสีย เพราะมัวแต่
สนใจวิธีการและขั้นตอนเท่านั้น ในการทำงานปัจจุบันจะต้องมีคำถามอยู่เสมอว่า "การปฏิบัติงานนั้นคืออะไร" ไตร่ตรองดูว่าความเป็นจริง
เป็นเช่นนั้นหรือไม่

วิธีมองปัญหาเช่นนี้เรียกว่า "วิธีมองเชิงประสิทธิภาพ" เป็นส่วนหนึ่งของวิธีถามแบบ 5W 2H

วิธีถาม 7 ข้อ (วิธีถามแบบ 5W 2H)

ประเภท 5W2H ความหมาย แนวทางแก้ไข
1. เป้าหมาย What กำลังทำ "อะไร" อยู่
ทำไมต้องทำ
ไม่มีอย่างอื่นอีกหรือ
อย่างอื่นนั้นเป็นอย่างไร
ขจัดส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน
ออกไปเสีย
2. วัตถุประสงค์ Why "ทำไม" งานนั้นจึงต้องทำ
ควรต้องทำหรือ
ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ที่ควรทำ
หรือควรจะทำอะไรดีละ
3. สถานที่ Where ทำงานอยู่ "ที่ไหน"
ทำไมทำที่นั่น
ทำที่อื่นไม่ได้หรือ
ควรทำที่ไหนดีละ
จัดเรียงและปรับปรุงหน่วยการ
ปฏิบัติงานและสถานที่ทำงานให้
สมเหตุสมผล
4. ลำดับขั้น When ทำ "เมื่อไร"
ทำไมต้องทำตอนนั้น
ทำตอนอื่นไม่ได้หรือ
ควรทำเมื่อไรดีละ
สับเปลี่ยนลำดับขั้นการทำงาน
เสียใหม่
5. คน Who "ใคร" เป็นผู้ทำ
ทำไมต้องเป็นคน ๆ นั้น
คนอื่น ๆ ทำไม่ได้หรือ
ใครควรจะทำดีละ
การกระจายการปฏิบัติงาน
**ผู้ปฏิบัติงานต่ำกว่า
**ให้สิทธิการตัดสินใจ
6. วิธีการ How ทำ "อย่างไร"
ทำไมต้องทำเช่นนั้น
ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วหรือ
ควรทำอย่างไรดีละ
การวิจัยวิธีการทำงาน
**แปรเป็นการปฏิงานอย่างง่าย
**ละเว้นอากัปกริยาที่ไม่จำเป็น
**มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
7. ค่าใช้จ่าย How much สิ้นเปลืองเงิน "เท่าไร"
ทำไมเพียงแค่นั้น
ปรับปรุงแล้วจะเป็นเท่าไร
ลดลงไหม
เลือกวิธีการที่ประหยัด

 

** คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือ " ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า กับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ "
แปลและเรียบเรียงโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ISBN 974-8326-27-6