การเลือกรูปแบบธุรกิจ

 

กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วน

บริษัทจำกัด

ข้อดี

1.จัดตั้งและเลิกกิจการทำ
ได้ง่าย

2.เงินทุนที่ต้องการมีจำนวน
น้อย

3. การบริหารงานไม่ซับ
ซ้อน

4. มีอิสระในการตัดสินใจ
และบริหาร

5.กฎหมายไม่เข้มงวด
6.รักษาความลับได้ดี
7. ได้กำไรคนเดียว

1. เป็นที่รวมผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ ความชำนาญ และประ
สบการณ์ในหลายๆ ด้านร่วมกัน
ทำงาน

2.หาเงินทุนได้มากกว่าการประ
กอบกิจการเจ้า ของคนเดียว

3. ข้อจำกัดทางกฏหมายมีไม่
มาก

4. จัดตั้งและเลิกล้มได้ง่าย
5. มีเครดิต(ความน่าเชื่อถือ) มากกว่ากิจการเจ้า
ของคนเดียว

1.ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้สินจำกัดเท่ากับ
หุ้นที่เอามาลง

2.การโอนหุ้นทำได้ง่าย
3.ขยายกิจการได้ง่าย
4. สามารถดึงเอาผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาทำงานด้วยได้

5.เป็นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่ากิจการ
จะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก

6. มีความน่าเชื่อถือมากกว่าห้างหุ้นส่วน
และร้านค้าเจ้าของคนเดียว

7. จัดหาเงินทุนได้ง่าย

ข้อเสีย

1. ขาดทุนคนเดียว
2.รับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัด
3.มีข้อจำกัดด้านการจัดหา
เงินทุน

4.อายุของกิจการมีข้อ
จำกัด

5.เจ้าของมักขาด
ประสบการณ์

6. มีโอกาสน้อยใน
การขยายเป็นธุรกิจใหญ่

7. ขาดความน่าเชื่อถือของ
กิจการ

1.รับผิดในหนี้สินไม่จำกัด
จำนวน

2.การดำเนินกิจการขาดความ
ต่อเนื่อง

3.ปัญหาการตัดสินใจ อาจเกิด
ความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน

4.หุ้นส่วน ขาดความรู้
ความชำนาญ

5. การเจริญเติบโตมีขอบเขต
จำกัด

6.การโอนหุ้นทำได้ยาก
7.หุ้นส่วนถอนเงินลงทุนออก
จากการเป็นหุ้นส่วนได้ยากต้อง
ให้หุ้นส่วนอื่นๆ ยินยอมและ
เห็นชอบ

1.ขั้นตอนการจัดตั้งยุ่งยากและสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย

2.มีกฏหมายและข้อบังคับของรัฐมาก
3. อาจขาดความภักดีของฝ่ายบริหาร
4.ขาดเสถียรภาพในการปกปิดความลับ
5. เสียภาษีซ้ำซ้อน เมื่อบริษัทมีรายได้
ต้องเสียภาษีเงินได้ของกิจการและเมื่อจ่าย
เงินปันผลให้ ผู้ถือหุ้น ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอีก

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า