Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท จีเค การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
 
GK Outsourcing Services เราคือ ศูนย์บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจรสำหรับธุรกิจ SMEs ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน เน้นงานคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด คือนโยบายการทำงานของเรา
บริการของเรา
  • รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี ตรวจสอบบัญชี
  • รับวางระบบบัญชี รับวางแผนภาษี และรับปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
  • จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท จีเค การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
ยินดีต้อนรับสู่
Accounting Online Service
สำนักงาน GK Outsourcing Services Co.,Ltd.


เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระและความรับผิดชอบ ทางด้านการบริหาร
และการจัดการหลายด้าน รวมทั้งการจัดการทางด้านการเงิน และการบัญชี การที่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนิน
งานด้านบัญชี และภาษีอากรด้วยตนเองนั้น
พบว่ามีการจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีภาษีอากร ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องไปถึงความเสียหายทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นได้จากการ
บันทึกบัญชีผิดพลาด และปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

ส่งผลให้ถูกประเมิน จนต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และ ค่าปรับอาญา ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณ
แล้ว เป็นจำนวนมิใช่น้อย อีกทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี และค่าปรับอาญานี้ ยังไม่สามารถนำมาถือเป็นราย
จ่ายเพื่อการคำนวณกำไร หรือขาดทุนสุทธิกรณีนิติบุคคล หรือเงินได้สุทธิกรณีบุคคลธรรมดาได้ ทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นมากถึงกว่า 30% ของรายได้ที่มี รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชี
เองนั้น ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาธุรกิจได้ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร, การขาดความเอาใจใส่ของพนักงานบัญชีเอง, การต้อง
เผชิญกับประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา รวมถึงการ
ที่ต้องทำงานหลายประเภทจน ไม่มีเวลาให้การจัดทำบัญชีอย่างเต็มที่

จากกระแสการจ้างงานบริการจากภายนอก (Outsourcing Service) จึงเกิดความต้องการหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับบริการดูแลงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร และงานบริการอื่น ๆ รวมถึงการวางแผนทางธุรกิจต่างๆ
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มีเวลามากขึ้น ในการบริหารงาน
หลักที่เป็นกระบวนการหลัก (Core Process) ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้เอง เราได้เล็ง
เห็นความสำคัญของงานบริการทางด้านบัญชี ภาษีอากรและงานบริการอื่น ๆ ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การวางแผนทางธุรกิจต่าง ๆ เราจึงเป็นสำนักงานบัญชียุคใหม่ที่มีความมั่นคง มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และภาษีอากร มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆของทางราชการอย่างถูกต้อง

รวมถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้ได้อย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่า
งานของเรามีคุณภาพ มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง และทันต่อ
เวลา รวมไปถึงการมีผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่กิจการ ในกรณีที่ต้องเผชิญประเด็นปัญหาทางบัญชี
และภาษีอากรได้อย่างทันท่วงที ทางสำนักงานมีความยินดีจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ก้าวพัฒนาพร้อมไปกับองค์กร
ของท่าน
**ยินดีให้บริการ ทุกพื้นที่**
เลือก GKOS ดีกว่านะคะ.....

การจัดทำบัญชีได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป !!!!

++โอนภาระทางด้านบัญชีและภาษีให้ GKOS บริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วย
เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และราคายุติธรรม++

GKOS เป็นบริษัทให้บริการ ด้านบัญชีและภาษีอากรที่ เพียบพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมที่จะร่วมสร้างระบบบัญชีให้กับองค์กรด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีสำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี
CALL 085-806-4194

ติดต่อขอใบเสนอราคา เชิญคลิกเลยค่ะ
สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน รับทำเงินเดือน Payroll ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี