Competition Analysis ซึ่งที่ขาดมิได้ในแผนธุรกิจ

ในการพัฒนาแผนธุรกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การวิเคราะห์การแข่งขัน หรือ Competition Analysis การวิเคราะห์การแข่งขันที่
ถูกต้อง จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของคู่แข่ง และเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

อันดับแรกเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า คำว่า "คู่แข่ง" นั้นมีความหมายว่าอย่างไร "คู่แข่ง" ก็คือ สินค้า และบริการ ก็ตามที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเดียวกันให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เหมือนกับที่สินค้า และบริการของเราสามารถตอบสนองได้ รวมไปถึง
สินค้า และบริการที่มีความใกล้เคียงกัน หรือ สินค้าทดแทน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ธุรกิจทุกธุรกิจ ล้วนแล้วแต่มีคู่แข่ง แต่จะมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า และบริการนั้นๆ ดังนั้นถ้าหากแผนธุรกิจใดที่กล่าวว่าไม่มีคู่แข่งเลย...ก็อาจแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
หรือ managment team ซึ่งเป็นผู้วางแผนธุรกิจนั้น ขาดความเข้าใจในสภาวะตลาดอย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีจะประสบปัญหาในการกำหนดว่าใครคือคู่แข่ง และมีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตนเองว่า สินค้า และบริการ
ของตนเองนั้นมีความโดดเด่น และไร้คู่แข่ง ซึ่งการคิดในลักษณะนี้ มีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าสภาวะไร้คู่แข่งนี้ ถูกเขียนลงในแผนธุรกิจในการหาผู้ร่วมทุน การระบุเช่นนี้ จะทำให้ผู้ร่วมทุน หรือ Investor มองว่าผู้บริหารขาดประสบ
การณ์ เนื่องจากผู้ร่วมทุน เชื่อว่า ธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขัน ก็คือ ไม่มีความต้องการต่อสินค้า และบริการ ดังนั้น ถ้าสินค้า และบริการ นั้นมี
ความการแข่งขัน และ มีอัตราการเติบโตปานกลาง ถึง สูง จะเป็นสิ่งที่ผู้ร่วมทุนมองหา ผู้ร่วมทุนจะมองว่า ผู้ประกอบการ หรือ ผู้บริหารที่
เป็นผู้จัดทำแผนธุรกิจนั้น จะกำหนดกลยุทธ์อย่างไรที่สร้างความเหนือกว่าคู่แข่ง ในสภาวะการแข่งขันนั้นๆ มากกว่า

คู่แข่งทางธุรกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor):คู่แข่งทางตรงคือ คู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาด (Segment) หรือ ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
มีสินค้า และบริการที่เหมือน หรือ คล้ายคลึงกันมาก จนทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน Segment นั้นเกิดทางเลือก

2.คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competior): คู่แข่งทางอ้อม คือ คู่แข่งที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน และตัวสินค้า และบริการมี
ความแตกต่างกัน หรือ อาจจะเจาะ Segment อื่น แต่ตัวสินค้า และบริการมีความเหมือน หรือ คล้ายคลึงกันมาก

เมื่อทราบแล้วว่าใครคือคู่แข่งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งต่อไปก็คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนคู่แข่งเหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อ
ให้เข้าใจคู่แข่งเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความแตกต่าง และความแตกต่างนี้ จะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.growthink.com