สาระน่ารู้ของSMEs
 
ภาษีใกล้ตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ตอนที่ 1)
เนื้อหา : อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น อาคาร บ้าน โรงเรือน ที่ดิน เป็นต้น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จึงหมายรวมถึง ธุรกิจบ้านจัดสรร การขายที่ดินและ/หรืออาคาร การขายฝาก-ให้- แลกเปลี่ยน-โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีเงินหมุน...
  

   
 
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
เนื้อหา : การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือให้บริการ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องนำรายได้ดังกล่าวมาคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล นอกจากจะต้องนำรายได้มาคำนวณกำไรสุทธิแ็ล้วก็...
  

   
 
กลยุทธ์การบริหาร ญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื้อหา : คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสงสัยว่า ญี่ปุ่น จะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศได้หรือไม่ แต่อดีตสอนให้เรารู้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ในการปรับเปลี่ยน ตัวเอง เมื่อเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ผาสุกของตนเองกำลังเผชิญกับความเสี่ยง ญี่ปุ่น...
  

   
 
การทำธุรกิจในกรอบของเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหา : คอลัมน์นี้เคยพูดถึงกลไกตลาดเสรีว่ามีอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ เพราะมันสะท้อนธรรมชาติของเรา นั่นคือ เมื่อเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ เรามักนำสิ่งเหล่านั้น มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี พฤติกรรมเช่นนี้ไม่มีในสัตว์อื่น กลไกตลาดเสรีและ...
  

   
 
เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น
เนื้อหา : ผมมาอยู่เมืองชิบะ (Chiba) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหานครโตเกียวได้สิบกว่าวันแล้ว แต่แทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมหานครแห่งนี้เลย แม้กระทั่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ส่วนหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่มาถึงก็เอาแต่หมกตัวตั้งแต่เช้ายันมืดอยู่ในห้องทำงาน ณ สถาบันวิจัยซึ่งใจดีให้ทุน...
  

   
Page :   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>